Skip to main content

REGULAMIN 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESTETYCZNACLINIC.PL

REGULAMIN 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESTETYCZNACLINIC.PL

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego estetycznaclinic
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.estetycznaclinic.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy estetycznaclinic a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.estetycznaclinic.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy estetycznaclinic.pl, działający pod adresem www. estetycznaclinic.pl, prowadzony jest przez ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK z siedzibą w Warszawie ul. I Poprzeczna 7B (NIP 7582174611, REGON 380412998) wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: aplikacja na smartfon
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa estetycznaclinic zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www. estetycznaclinic.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.”

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

estetycznaclinic może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez estetycznaclinic za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię estetycznaclinic.

 

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody estetycznaclinic

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla estetycznaclinic,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www. estetycznaclinic.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 6. W celu wysłania zamówienia należy dokonać akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności. Akceptacja jak i podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z estetycznaclinic Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. Dostawa
 3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej

-Poczty polskiej

-Paczkomatów

Jest możliwość osobistego odbioru towaru w naszym sklepie

 

Koszty dostawy wynoszą 14zł

 

 1. Termin realizacji dostawy określony jest przy produktach.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www estetycznaclinic.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– BLIK

– płatnością w systemie TPay

 

po wyborze sposobu dostawy, zostaje obciążona karta kredytowa

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (estetycznaclinic sklep internetowy ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK z siedzibą w  Warszawie 04-602 , ul. I Poprzeczna 7B  tel. +48 502 528 506, e-mail: kontakt@estetycznaclinic.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar lub na adres sklep internetowy ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK  Warszawa 04-602 , ul. I Poprzeczna 7B  , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. estetycznaclinic jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep internetowy ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK Warszawa 04-602 , ul. I Poprzeczna 7B , e-mail: kontakt@estetycznaclinic.pl. Estetyczna Clinic zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Estetyczna Clinic  nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Estetyczna Clinic  jako sprzedawcy. Estetyczna Clinic ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Estetyczna Clinic podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Estetyczna Clinic o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK Warszawa 04-602 , ul. I Poprzeczna 7B , kontakt@estetycznaclinic.pl
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. Estetyczna Clinic zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Estetyczna Clinic a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Estetyczna Clinic a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Estetyczna Clinic.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

ZASADY SPRZEDAŻY BONÓW NA ZABIEGI DO WYKORZYSTANIA W ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK  Warszawa 04-602 , ul. I Poprzeczna 7B

Bony na zabiegi do kupienia w sklepie internetowym estetycznaclinic.pl dostępne są z odbiorem osobistym, wysyłką bądź w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje e mail zwrotny z informacją o procesie realizacji zamówienia. W przypadku wybrania opcji odbioru osobistego, Voucher będzie dostępny do odbioru  , ul. I Poprzeczna 7B , 04-602 Warszawa jak również istnieje możliwość przesłania wersji Vouchera w formie elektronicznej do pobrania.

Bon na określoną kwotę lub konkretny zabieg może być wykorzystany tylko i wyłącznie ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK Warszawa 04-602 , ul. I Poprzeczna 7B.     Nie istnieje możliwość przekazywania zabiegów ani kwot innym osobom.

Nie istnieje możliwość wymiany bonu ani jego części na gotówkę.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Bon można zwrócić w ciągu 14 dni od daty zakupu, jeżeli klient w tym czasie nie rozpoczął korzystania z zabiegów.

O chęci zwrotu prosimy powiadomić nas mailem na adres: kontakt@estetycznaclinic.pl lub pod nr telefonu: +48 502 528 506. Po podaniu danych zwrotnych do przelewu kwota za bon zostanie przekazana na rachunek bankowy klienta.

 

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje odnośnie wykonania usługi elektronicznej prosimy kierować na adres: kontakt@estetycznaclinic.pl

Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania zabiegu można składać bezpośrednio w recepcji ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK Warszawa 04-602 , ul. I Poprzeczna 7B, email: kontakt@estetycznaclinic.pl tel. +48 502 528 506.

 

 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik korzystając z usług Serwisu zobowiązany jest przestrzegać i spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać podłączenie do Internetu,
  2. posiadać dostęp do przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na monitorze komputera dokumentów znajdujących się na stronie internetowej (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Usługobiorca posiadało w szczególności:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  3. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  4. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
 5. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Usługobiorcę sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Usługobiorcy odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Usługobiorcy lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługobiorca może przeglądać stronę internetową Serwisu anonimowo. Jednak w przypadku dokonania zgłoszenia uczestnictwa w usłudze formularza kontaktowego, skorzystania z możliwości zapisania się do newslettera bądź założenia konta w Serwisie, Usługobiorca zobowiązany jest do podania Usługodawcy swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usługi.
 2. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do umieszczonych w Serwisie formularzy będą przetwarzane przez ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK zgodnie z  Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK  można znaleźć w oddzielnej zakładce „Polityka Prywatności”.
 4. Podanie adresu e-mail Użytkownika w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK  za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres: kontakt@estetycznaclinic.pl
 5. Oznaczenie zgody Użytkownika w odniesieniu do opcji (oświadczenia) Użytkownika dotyczącego przesyłania informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych stanowi wyrażenie zgody Użytkownika na przesyłanie przez ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne.
 6. Jeżeli Usługobiorca korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego prawnie interesu realizowanego przez ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK W takim przypadku przez ESTETYCZNA CLINIC MONIKA ANTOSIAK zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do Serwisu.